Static pumps

MANUFACTURER MODEL ENGINE (kW) OUTPUT (m3/hr) PRESSURE (bar) LENGTH (mm) WIDTH (mm) HEIGHT (mm) WEIGHT (kg)
Putzmeister P718D 34.5 18 70 4340 1600 1750 2400
Putzmeister BSA1005D 58 52 70 4950 1750 2380 3000
Schwing WP1250 112 73 65 5300 1930 2210 4200
Schwing SP1800 112 73 60 5725 1940 2020 4000
Putzmeister BSA1407D 115 71 71 5930 1730 2300 4200
Schwing SP2800 129 100 60 5725 1940 2020 5000
Putzmeister BSA1408E 110 79 71 5880 1890 2190 4600
Putzmeister BSA1409D 140 94 71 5880 1890 2300 4600
Putzmeister BSA2109HD 200 95 91 7130 1980 2605 6000
Putzmeister BSA2109E 160 85 91 6825 1990 2500 6100
Putzmeister BSA2108HPE 250 79 150 7225 2170 2280 8600
Putzmeister BSA2110HP 330 102 150 7245 2245 2810 8800
The Putzmeister BSA1408E, BSA2109E and BSA2108HPE above are electric pumps.
Putzmeister BSA1005D - small static pump

Putzmeister BSA1005D – small static pump

Putzmeister P718D

The baby of the fleet - Putzmeister P718D